Số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới tăng hơn 60%

Số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới tăng hơn 60%

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2017, lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) có số doanh nghiệp (DN) thành lập mới là 5,1 nghìn DN. Con số này mặc dù chỉ chiếm 4% tổng số các DN thành lập mới, nhưng đạt mức tăng trưởng 62% so với năm 2016.

 

Năm 2017 có hơn 5.000 doanh nghiệp thành lập hoạt động lĩnh vực bất động sản 

Theo Tổng Cục Thống kế, trong năm 2017 có:

  •          5,1 nghìn DN kinh doanh BĐS, chiếm 4%, tăng 62.
  •          9,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong ngành khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác, chiếm 7,4%, tăng 11,4%.
  •         16,2 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo, chiếm 12,8%, tăng 9,4%.         45,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, chiếm 35,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,6% so với năm 2016.
  •          16 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, chiếm 12,6, tăng 10,6%.
  •          6,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác, chiếm 5,3%, tăng 19,5%.
  •          3,4 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo, chiếm 2,7%, tăng 23%.

 

Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2016. Nếu tính cả 1.869,3 nghìn tỷ đồng của hơn 35,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165,2 tỷ đồng.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG