Quy trình và thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Quy trình và thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Nhà ở hình thành trong tương lai hay nhà ở đã nhận bàn giao sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện duy nhất qua hình thức chuyển nhượng Hợp đồng mua bán.

Vậy, thủ tục và trình tự quá trình chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?


Thứ nhất: Điều kiện để chuyển nhượng hợp đồng mua bán

- Thực hiện trước khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nộp cho cơ quan có thẩm quyền

- Thực hiện theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ

- Trường hợp hợp đồng mua bán nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ căn nhà hoặc căn hộ có trong hợp đồng

- Chuyển nhượng một hay một số căn thì phải ký lại hợp đồng hoặc bổ sung phụ lục

Thứ hai: Trình tự thủ tục chuyển nhượng

Bước 1: Hai bên lập Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở theo mẫu tại thông tư 19/2016/TT-BXD

Bước 2: Công chứng Văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu bên chuyển nhượng không có chức năng kinh doanh bất động sản. Hồ sơ đề nghị công chứng gồm:

- 7 bản chính văn bản chuyển nhượng

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư (nếu đã từng chuyển nhượng thì phải có văn bản chuyển nhượng lần trước)

- Giấy tờ tùy thân của bên chuyển nhượng

Bước 3: Nộp thuế phí, lệ phí tại cơ quan thuế

Bước 4: Yêu cầu chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận gồm:

- 5 bản chính văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư (nếu đã từng chuyển nhượng thì phải có văn bản chuyển nhượng lần trước)

- Bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở nếu đã nhận bàn giao

- Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng

- Các giấy tờ tùy thân của bên nhận chuyển nhượng

Chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ theo quy định. Bên nhận chuyển nhượng cuối cùng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định.
Tin liên quan

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG